เพิ่งจบไปสำหรับการจัดงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”  ประจำปี 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท  โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในเครือเอสเอ็นกรุ๊ป พร้อมด้วยพันธมิตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) มุ่งถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยภายในงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”  ทาง ส.นภา และ กัสโก้ ได้นำระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ไปจัดแสดง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่ทันสมัย

นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า  บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) และ Smart Park  โดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนวัตกรรมน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่ทันสมัย เน้นมีระบบน้ำรีไซเคิลและระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร และมุ่งทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาวิศวกรสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) เกี่ยวกับกระบวนการเมมเบรน (Membrane) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบันรองรับการพัฒนาประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเอสเอ็นกรุ๊ปว่า “ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของคณะ  มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านน้ำ อากาศ ตลอดจนการบำบัดของเสียอื่นๆ ในอุตสาหกรรม มีการออกไปแก้ปัญหาชุมชน เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นผลงานของภาควิชาฯ และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล

สำหรับความร่วมมือกับ เอสเอ็นกรุ๊ป  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษาดูงาน และการแก้ไขปัญหาจากหน้างานจริงรวมถึงการวิจัยทดลอง ต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป