ภาควิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค”ตอน  “แก้วิกฤตคนไทยอ้วน…ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน  2562   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุม 810  B  (ห้องเรียน 3) ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย์  (อาคารโรงเรียนพยาบาล)  โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมรับของที่ระลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 085-093 2646  ที่ช่องทางเฟสบุ๊ค “คลินิกรักษาโรคอ้วนครบวงจร”

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ อาทิ  เรื่อง การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน”  โดย ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง “การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน”  , บรรยายเรื่อง การเตรียมตัวและดูแลหลังการผ่าตัด โดย อ.พญ.ประพิมพ์พร  ฉัตรานุกูลชัย อาจารย์สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ,  บรรยายเรื่องอาหารและการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโดย .ดร.วนะพร  ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และไฮไลท์สำคัญ การเสวนา ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค ดำเนินรายการโดย ดีเจแมน ธนรัตน์ กิติยาการ ชายหนุ่มผู้เผชิญกับโรคอ้วนขั้น ร้ายแรงเคยน้ำหนักมากสูงถึง 262 กิโลกรัม มีโรคกว่า 20 โรครุมเร้า

ปัญหาของโรคอ้วนนั้น โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้ทำการส่งเสริม ป้องกันและดูแลรักษาโรคอ้วนอย่างจริงจัง และได้จัดตั้งทีมดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนขึ้น โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขา ช่วยเหลือดูแลอย่างครบวงจร โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ มากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคข้อเข่าเสื่อม และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งแนวโน้มของผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีมากขึ้นทุกปี