/* Can Click images on slider */

Author: Admin

“สาธิตฯพระจอมเกล้า” ตามรอย “ในหลวงภูมิพล” เปิดบทเรียนหุ่นยนต์ สานฝันเด็กไทยสร้าง SUSTAINABOTS – หุ่นยนต์แห่งความยั่งยืน

ปฏิเสธไมได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ โดยเฉพาะในภาคการศึกษาที่ต้องเป็นจุดแรกเริ่มในการบ่มเพาะและผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีทักษะและความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อเนื่องถึงการสร้างนักวิจัย นักคิด นักประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งอนาคต อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในด้านเดียวอาจยังไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาทักษะความคิดด้าน “ความยั่งยืน” นั่นคือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้จริง สอดคล้องกับแนวพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการคิดค้นวิทยาการประยุกต์ และนี่คือโจทย์สำคัญของของประเทศชาติที่จะต้องผลิตบุคลากรสู่ปลายทางและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อย่างสูงสุดแท้จริง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า การศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องลงทุนการพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการการส่งเสริมให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุคที่เทคโนโลยีและดิจิทัลกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิต โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าจึงได้ตระหนักถึงการบ่มเพาะและปลูกฝังองค์ความรู้ที่เน้นเรื่อง “ความก้าวหน้า” ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบสะตีม (STEAM) ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกามาเป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเกิดความฉลาดรู้ ความเข้าใจ และมุมมองใหม่ๆที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมตอบสนองประโยชน์สุขของสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างรอบด้าน โดยตามแนวทางการประยุกต์องค์ความรู้โรงเรียนยังได้บรรจุหลักสูตร STEM With Robotics ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนที่มีหุ่นยนต์เป็นสื่อกลางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พัฒนาการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก “คาร์เนกี เมลลอน” มหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรมอันดับหนึ่งของโลกและเพิ่งเกิดขึ้นที่นี่เป็นที่แรกของประเทศไทย ให้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมช่วยให้เกิดศักยภาพทางกระบวนการความคิดที่สำคัญใน 5 รูปแบบ คือ 1.การคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมถ่ายทอดสู่การสรรค์สร้างผลงาน 2.การคิดแก้ปัญหาในกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งแบบทีมและแบบรายบุคคล  3.การคิดตั้งคำถามภายใต้ความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้เกิดการทดลอง การตีความใหม่ๆ และกระบวนการวางแผนทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น  4.การคิดค้นวิธีการที่แตกต่างหรือนอกเหนือจากทฤษฎี เพื่อให้ทราบและเกิดวิธีการดำเนินงานที่ดีที่สุด และ 5. การคิดอย่างอิสระและการจินตนาการเพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ๆ พร้อมพัฒนาสู่สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นและใช้จริงได้ในสังคม รวมถึงยังมีการสอดแทรกและผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนที่บ่มเพาะให้เยาวชนเป็นนักนวัตกรรมที่มีแก่นแท้ของการพัฒนาสังคมที่มีความสมดุล และเกิดการนำไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชด้าน “ความยั่งยืน” ที่องค์การสหประชาชาติเองก็กำลังกระตุ้นให้ทั่วโลกคำนึงถึงด้านดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ             ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่โรงเรียนได้แสดงให้เห็นคือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนในโรงเรียน ได้แก่ ผลงานMulticore Cable Fit-Outing Robot หรือหุ่นยนต์เดินสายสาธารณูปโภคใต้ดิน และผลงาน Aquabot หรือหุ่นยนต์เพื่อการปลูกปะการังเทียม ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริอันจะนำมาซึ่งความสมดุลและยั่งยืนของโลก โดยผลงานดังกล่าวยังได้เข้าร่วมแข่งขันบนเวที World Robot Olympaid Thailand 2017 (WRO) ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และยังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าสู่การแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับโลก (WRO 2017) ณ เมืองซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกาในลำดับถัดไป ด้านนางสาวณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ หรือนาโน นักเรียนชั้นเกรด 10 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า   หัวหน้าทีมผลงานชนะเลิศการแข่งขัน WRO Thailand 2017 ประเภทความคิดสร้างสรรค์  เล่าว่า ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีจากหุ่นยนต์ถูกนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น ทางทีมจึงได้คิดและสร้างสรรค์ผลงาน  Multicore Cable Fit-Outing Robot หรือหุ่นยนต์เดินสายสาธารณูปโภคใต้ดินขึ้น ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลที่ยังไมได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจเบื้องต้น เช่น การประปา ไฟฟ้า ถนน ฯลฯ พร้อมด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องด้านดินที่พระองค์ทรงมุ่งให้เกิดการการใช้ดินและพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยแนวคิดดังกล่าวยังถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านอย่างมีความเชื่อมโยงกันและมีลักษณะคล้ายการต่อภาพจิ๊กซอว์ ซึ่งหากต่อสำเร็จก็จะช่วยในเรื่องอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้รวดเร็วขึ้น...

Read More

“อิ่มบุญกับเทศกาลกินเจ” ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ขอเชิญคุณร่วมสืบสานประเพณีอิ่มบุญไปกับ “เทศกาลกินเจ” พบกับหลากหลายเมนูอาหารเจชั้นเลิศ ณ แกรนด์ คาเฟ่ และ ห้องอาหารจีนหยู เห้อ ระหว่างวันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2560 ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เสริมสร้างบารมีด้วยอาหารอิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มอร่อย ณ แกรนด์ คาเฟ่ พบกับหลากหลายเมนูอาหารเจเลิศรสที่เชฟของเราได้คัดสรรวัตถุดิบชั้นดี อาทิ เต้าหู้ทอดกรอบผัดแขนงผัดเห็ดหอม ต้มข่าเห็ดนางฟ้า ผัดหมี่สุโขทัย ผัดกระเพรารวมมิตร ลาบเต้าหู้ขาวเห็ดหูหนู และอีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลอง หรือมาสัมผัสความอร่อยสไตล์จีนฮ่องกง ณ ห้องอาหารจีนหยู เห้อ กับอาหารเจชั้นเลิศที่ปรุงอย่างพิถีพิถันถูกหลักอาหารเจครบถ้วน อาทิ เป็ดปักกิ่งเจ ซุปเยื่อไผ่ เต้าหู้ทรงเครื่อง แป๊ะก๊วยทอด บะหมี่ผัดเจ และ เต้าหู้ทะเลหม้อดินเจ ให้คุณได้เลือกรับประทานตลอดช่วงเทศกาล ในราคาเริ่มต้นที่ 120 บาท ++ แกรนด์ คาเฟ่ ให้บริการ 06.00 – 24.00 น. และ ห้องอาหารจีนหยู เห้อ ให้บริการทั้งมื้อกลางวัน 11.30 น. – 14.30 น. และมื้อค่ำ 18.00 น. – 22.30 น. สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-378-...

Read More

อิ่มบุญ สุขใจ กับมุมอาหารเจที่ห้องอาหาร เดอะ สแควร์

ห้องอาหารเดอะ สแควร์ โรงแรม  โนโวเทล กรุงเทพ สยาม สแควร์ ขอเชิญทุกท่านลิ้มลอง  อาหารเจรสเลิศ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2560 กับมุมอาหารเจมื้อกลางวัน และมื้อเย็น  ให้คุณอิ่มบุญ สุขใจ กับนานาเมนูเจแสนอร่อยอาทิ ติ่มซำเจ, ปอเปี๊ยะไส้ผัก, ต้มยำเห็ด, เต้าหู้ปลานึ่งเจ,  ข้าวผัดเจ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย เปิดให้บริการ มื้อกลางวัน  ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น. และมื้อค่ำ 18.00 – 22.30 น. สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ www.novotelbkk.com  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-209-8888 ต่อ ห้องอาหาร...

Read More

26 ตุลาคมนี้ ไปรษณีย์ไทย แจ้งปิดให้บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 11 ตุลาคม 2560 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งปิดให้บริการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ ในวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันปิยมหาราช ประชาชนสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการซื้อแสตมป์และสินค้าไปรษณีย์ต่างๆ ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 180 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่ายในเขตนครหลวง ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยาน ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอในเขตชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า และสถานีบริการน้ำมัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ ทั้ง 180 แห่ง ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่THP Contact Center...

Read More

Recent Posts