จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงานมหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @UdonThani “SMART Province SMART Entrepreneur” ปักหมุดนวัตกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต เพื่อผู้ประกอบการยุค ๔.๐ งานมหกรรมไอที ที่รวมสุดยอดองค์ความรู้ด้านไอที ดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ครบจบในงานเดียว ทั้ง เทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าไอที พบกับเทคนิคดีๆของ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จพร้อมกูรูไอทีที่จะมาแนะนำเทคนิคเคล็ดลับการทำธุรกิจยุคใหม่ให้แข่งขันได้ในตลาด สากล ภายในงานพบกับ “คลินิกอุตสาหกรรมและ Business Matching พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การค้าในยุคดิจิทัล ที่SMEsไม่ควรพลาด พิเศษสุดร่วมลุ้นของรางวัลภายในงาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงาน มหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @UdonThani “SMART Province SMART Entrepreneur” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรวมถึงประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูป (Software)  มาปรับใช้ในการบริหารองค์กร  เพราะ ปัจจุบันจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มาช่วยในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพร้อมก้าวสู่ Digital SMEs and Digital Economy  เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ และเป็นการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูป Software มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs จังหวัดอุดรธานี สู่ Digital SMEs and Digital Economy ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายศุภกร​ เสนาสิงห์​ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่​ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ๑. นิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และจัดโชว์นวัตกรรมด้าน IT จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาสาธิตภายในงาน ๒. การจัดแสดงและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป Software ที่ช่วยการบริหารธุรกิจ จากผู้ประกอบการที่ให้บริการด้าน IT ๓. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ บูธ ๔. กิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม (Clinic & Stop Service) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ถึง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการให้บริการต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการ  ๕. จัดกิจกรรมสัมมนา/เสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกิจการ (Digital SMEs) โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถเป็นที่รู้จักในวงการ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๖. กิจกรรมการแสดงแสง/สี/เสียง พื้นบ้านผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองและได้ไอเดียจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีมาใช้แล้วประสบความสำเร็จสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้เรียนรู้และมีประสบการณ์โดยตรงกับผู้ให้บริการระบบITทั้งทางด้านการใช้งานความต้องการซื้อเทคนิคการนำเสนอสินค้าและจำหน่ายและได้รับความรู้และคำแนะนำกับผู้ประกอบการSMEsในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital SMEs

ผู้ประกอบการ SME ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ และ ประชาชนทุกท่านสามารถเข้าร่วม งานมหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @Udonthani “SMART Province SMART Entrepreneur” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี สุดยอดงานไอที ที่รวมองค์ความรู้ด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยี งานสัมมนาเด่นๆ ไขทุกเคล็ดลับการทำธุรกิจยุคดิจิทัล ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการSME และบุคคลทั่วไป มาครบ จบในงานเดียว สามารถต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน