THAI HERBS IN DAILY LIFE 2022

กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน Thai Herbs in daily life 2022 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศ เนเธอร์แลนด์

จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงานนี้ นอกจากจะได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching) เพื่อขยายช่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนขึ้นในประเทศ ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และการบริโภคที่ถูกวิธี เน้นถึงความปลอดภัยและเห็นผล ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย หากผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่มแสดงงาน ติดต่อได้ที่  02-149-5609  หรือ  063-2674154