วันนี้ (4 มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหาร สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้ง นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทุกหน่วยงานได้มาร่วมให้การดูแลต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว เป็นภารกิจที่ พม. ให้ความสำคัญมาก เพราะนอกจากสตรีจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว สตรียังเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยในการขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ และในปัจจุบันสตรีไทยเข้ามามีบทบาทด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือแม่แต่ในระดับนานาชาติ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นช่องทางหนึ่งที่ สค. ใช้พัฒนาศักยภาพสตรีในระดับพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทยมีช่องทาง มีโอกาสที่จะได้ใช้ศักยภาพของตนเอง ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ ได้รับการฝึกอาชีพตามความสนใจ หรือความถนัด และเมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ยังดูแลเรื่องการหางานทำเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวด้วย เป็นกลไกหนึ่งที่ พม. ใช้ในการป้องกันไม่ให้ยุวสตรีตกเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนมาก สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองรวมถึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง ๆ ผู้รับการฝึกอบรมต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และจากนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนด้านการสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว และนโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ด้านการพัฒนาศักยภาพการประสานงานภาคี ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาสังคม ประจำปี 2560ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว” ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้รับทราบและเห็นภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ และรวมถึงการบูรณาการการทำงานของภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1) ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนบูรณาการเชิงพื้นที่ “ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว” การปล่อยริ้วขบวนรณรงค์ต่อต้าการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก และกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงราย

2) ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เป็นกิจกรรมการเสวนา ประชารัฐร่วมใจ สตรีและครอบครัวไทยยั่งยืน และกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนา การจัดนิทรรศการผลสำเร็จการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพสตรี การจัดแสดงสินค้าฝีมือของผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ 3แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร พม. ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดเชียงราย องค์กรสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สื่อมวลชนจากส่วนกลาง สื่อมวลชนในพื้นที่ ส่วนราชการในจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 600 คน

เยี่ยมชมการฝึกอาชีพด้านการโรงแรม โดยมีน้อง ๆ ที่เข้าฝึกอาชีพสาธิตการทำงาน

เยี่ยมชมห้องนวด และชมการสาธิตการนวดให้กับสื่อมวลชน