ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน  “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี  เพื่อให้การออกแบบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ถูกนำไปปฏิบัติและสนับสนุนการสร้างคนและสถาบันความรู้ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามเป้าหมายของ กระทรวง อว. อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดงานครั้งนี้มีบุคลากรในระบบ ววน. เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงแนวทางใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือ การถอดรหัสจากนโยบายของรัฐบาล มาสู่การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มุ่งสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยตอบโจทย์ 4 ด้าน คือ ความอยู่ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่

“มหาวิทยาลัยจะเป็นด่านหน้า ของไทยแลนด์ 4.0  กระทรวงใหม่จึงรวมสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับวิจัย นวัตกรรมมาอยู่ด้วยกัน ขับเคลื่อนร่วมกัน เป็นกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต”

ดร.สุวิทย์  กล่าวด้วยว่า การขับเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมจะขับเคลื่อนผ่านแพลทฟอร์ม 4 แพลทฟอร์ม ได้แก่ 1. Platform สร้างคนและองค์ความรู้ รวมหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันนำไปสู่การตอบโจทย์ประเทศ  สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัย คนมีความสามารถของไทยและของโลกมาทำงาน  2. Platform การขับเคลื่อนองค์ความรู้ การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการยกขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ใช้ AI and Data economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจแบ่งปัน ในการขับเคลื่อนประเทศ  3, Platform การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ เช่นประเทศและโลก ด้วยการส่งเสริมการวิจัยขึ้นก้าวหน้า (frontier research)  เช่นการวิจัยเรื่องปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 การทำขยะให้เหลือศูนย์ เป็นต้น

 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)กล่าวว่า  สกสว.ได้จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้รับทราบ และให้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ใน 8 ด้าน ได้แก่ คนไทยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่และความมั่นคง  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเท่าเทียมและคุณภาพชีวิต นวัตกรรมอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  ระบบนิเวศการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปการอุดมศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป