วันนี้ (8 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กำหนดจัดกิจกรรม “สงกรานต์ไทย ใส่ใจคนพิการ” ภายใต้แนวคิด “ถนนสายบุญ…บุญทั่วไทย” โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญส่งมอบความสุข บริจาคเงิน สิ่งของ และทำกิจกรรมเพื่อคนพิการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยแด่คนพิการ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างบุญมอบความรักความอบอุ่นให้คนพิการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2560 ทุกวัน ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ที่หน่วยงานในสังกัด พก. จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ นับเป็นประเพณีที่ยึดถือสืบทอดกันมาแต่โบราณ และคนไทยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ที่จะเริ่มต้นทำความดีและร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. มีความห่วงใยคนพิการที่ยากไร้ ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และรับอุปการะไว้ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด จัดบริการด้านปัจจัยสี่ ทั้งด้านการแพทย์ สังคม และสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งร่วมส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการและความพิการในสังคมอย่างต่อเนื่อง

จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. ได้จัดกิจกรรม ตรุษจีนรับปีไก่ ร่วมใจปันบุญเพื่อคนพิการ โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญและทำกิจกรรมเพื่อคนพิการที่สถานคุ้มครองในสังกัด พก. จำนวน 13 แห่ง ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า เทศกาลวันสงกรานต์ในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อคนพิการในความอุปการะดูแล โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ การรับมอบของเครื่องอุปโภค บริโภค กายอุปกรณ์ บริจาคเงินและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อคนพิการ ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสร้างบุญ ผ่านกิจกรรม “สงกรานต์ไทย ใส่ใจคนพิการ” ภายใต้แนวคิด “ถนนสายบุญ…บุญทั่วไทย”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ หรือศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ทั้ง 22 แห่ง ดังนี้ 1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2583 4246 2) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2583 8426 3) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2583 6815 4) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี โทร. 03 273 5041-2 5) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2583 8396

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า 6) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 03 359 9557-8 7) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2462 5232 8) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี โทร. 03 824 1741-2, 03 824 0137 9) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 04 531 5319 10) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2577 2254 11) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2577 2898 12) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2583 5107 13) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โทร. 04 323 8070 14) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โทร. 0 2583 8415 15)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง โทร. 0 2462 5008 16) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี โทร. 03 679 1643 17) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย โทร. 04 528 5469 18) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น โทร. 04 342 1252 19) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล โทร. 04 528 5469 20) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส โทร. 04 525 4788 21) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช โทร. 07 537 5254 22) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 05 310 4144 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dep.go.th

“เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และร่วมสร้างบุญ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันเพื่อคนพิการ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญส่งมอบความสุข เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยแด่คนพิการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้” พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวในตอนท้าย